Komunikat

Strona w przebudowie. Do zobaczenia wkrótce!

Ogłoszenia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Zrealizowaniu Kampanii zaproszeń telefonicznych na badania cytologiczne na potrzeby projektu „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe – Kampania zaproszeń telefonicznych
Załącznik nr 1 Opis zamówienia

***

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na zapewnieniu przewozu uczestnikom Projektu „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia” z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badań cytologicznych.

Pliki do pobrania:

Zał. nr 1 FORMULARZ OFERTOWY
Zał. nr 2 Oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

Zał. nr 4 WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z PŁATNOŚCIAMI NA RZECZ ZUS I US
Zał. nr 6 Wykaz urządzeń technicznych wykonawcy
Zał. nr 7 WYKAZ OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA AUTOBUSAMI

***

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu przez pielęgniarkę 258 spotkań edukacyjno-profilaktycznych w ramach projektu RPSW.08.02.03-26-0003/16-00 „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:
Zapytanie_ofertowe.pdf
Zalacznik_1.pdf
Zalacznik_2_Oswiadczenie.pdf
Zalacznik_3_Doswiadczenie.pdf

***

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu przez edukatorów (2 osoby) 269 spotkań edukacyjno-profilaktycznych w sołectwach z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu RPSW.08.02.03-0003/16-00 „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:
Zapytanie_ofertowe.pdf
Zalacznik_1.pdf
Zalacznik_2_Oswiadczenie.pdf
Zalacznik_3_Doswiadczenie.pdf

***

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu przez pielęgniarkę 298 spotkań edukacyjno-profilaktycznych w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17 „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:
Zapytanie_ofertowe.pdf
Zalacznik_1.pdf
Zalacznik_2_Oswiadczenie.pdf
Zalacznik_3_Doswiadczenie.pdf

***

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu przez edukatorów (2 osoby) 298 spotkań edukacyjno-profilaktycznych w sołectwach z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-081/17 „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:
Zapytanie_ofertowe.pdf
Zalacznik_1.pdf
Zalacznik_2_Oswiadczenie.pdf
Zalacznik_3_Doswiadczenie.pdf